Människans utvecklingsstadier

Människans utvecklingsstadier

 Allt liv är underställt involution och evolution. Allt är liv under utveckling. Med allt menas varje liten atom, inte bara den vetenskapliga atomen, utan själva uratomen, monaden, som är den allra minsta enheten av ofattbart fin materia och bärande potentiell medvetenhet. Uratomen sänker sig gradvis ner i materien, i allt tätare sammansättningar, under involutionens olika stadier och etapper, för att vid uppnåendet av mineralstadiet fortsätta sin resa på den uppåtgående evolutionens väg. När den som vi har nått människostadiet, har den därför en gigantisk avverkad utvecklingsresa bakom sig.


Kosmos är indelad i 49 olika världar med allt tätare materiegrad. Den fysiska världen är den lägsta, värld 49, medan emotionalvärlden räknas som värld 48 och mental-kausalvärlden som värld 47. Dessa är människans tre världar hon lever i, medveten om sin organism, sina känslor och tankar. Uratomen tillhör värld 1 och är alltså den oförstörbara inre gudomliga gnista vi alla i sanning Är, den monad som genom sitt kausalhölje tar sig nya kroppar och lägre höljen i liv efter liv, för att successivt nå allt högre medvetenhet. Detta är allt livs innersta mening.


Först i värld 46, essentialvärlden, är enheten förverkligad och allt liv tjänar och övervakar yngre bröders utveckling. De högre kosmiska världarna har allt större ansvar i den kosmiska organisationen. Förutom naturlagar är allt liv underställt livslagar. Den främsta av dessa är frihetslagen, som förhindrar våra äldre bröder att inkräkta på människans val att leva, handla och utvecklas efter eget huvud. De förmedlar sin uråldriga visdom till oss, men det är var och ens val att ta till sig denna för att påskynda sin utveckling.


Människan har mellan 30 000-150 000 inkarnationer bakom sig. Skillnaderna beror på vid vilken tidpunkt hon övergick från djurriket till människoriket. Det finns fem olika utvecklingsstadier med sammanlagt 777 olika nivåer. Varje nivå kan kräva hundratals liv beroende på hur snabbt eller långsamt människan är benägen att lära av sina erfarenheter. 85 % av mänskligheten befinner sig på de två lägsta stadierna. Men redan på civilisationsstadiet kan intelligensen nå en utmärkande hög utveckling, vilket därmed ej är tecken på högre medvetenhet. Denna intelligens ser vi mycket av i världen i dag, och den har tagit människan långt i bl.a. den tekniska utvecklingen medan den medvetenhetsmässiga fått stå tillbaka.


De stadier vi genomgår är följande:


Barbarstadiet 400 nivåer – kännetecknas av det lägre emotionala (och lägsta mentalmedvetenhet)


Civilisationsstadiet 200 nivåer - kännetecknas av det lägre mentala (och lägre emotionala)


Kulturstadiet 100 nivåer - kännetecknas av det högre emotionala (och lägre mentala)


Humanitetstadiet 70 nivåer - kännetecknas av det högre mentala (och högre emotionala)


Idealitetsstadiet 7 nivåer - kännetecknas av det kausala (och högre emotionala)Emotionalmedvetenhetens utveckling sker utifrån det lägre emotionalas repellerande känslor, till det högre emotionalas förädlade och attraherande känslor. Från och med kulturstadiet sjunker tidigare medvetenhet enligt naturlig gång ner i det undermedvetna.


Mentalmedvetenhetens utveckling kännetecknas på barbarstadiet av slutledningstänkande, på civilisations- och kulturstadiet av principtänkande (som är ett emotionellt tänkande), på humanitetsstadiet utvecklas successivt perspektivtänkande och sedan systemtänkande. På idealitetsstadiet utvecklas den kausala objektiva medvetenheten, som när den når sin höjdpunkt befriar människan från vidare inkarnationstvång, vilket den fullkomliga människan dock ofta fortsätter med för effektivare arbete och tjänande i den fysiska världen.

Boktips

- för djupare studier"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky