De vises sten och Kunskapen om verkligheten

"De vises sten"


Ämnet är den världs- och livsåskådning, som förkunnats i de esoteriska kunskapsskolorna. Hemliga skolor för sökare efter sanningen har funnits hos alla folk, där självständigt tänkande människor kunnat ställa förnuftiga frågor om livets mening och mål.


Varför den esoteriska kunskapen hållits hemlig, varför den i vår tid tillåtits för publicering och vad syftet med offentliggörandet är, förklaras närmare i boken.


Bokens första del ger en orientering om de resultat människans tänkande i livsfrågorna uppnått utan esoterikens hjälp. Andra delen ger en komprimerad exposé av esoterikens världsåskådning. Tredje delen behandlar esoterisk livsåskådning, varvid framställningen koncentreras på de sju livslagar, som är viktigast för människan att tillämpa på hennes olika utvecklingsstadier.”Kunskapen om verkligheten”


Är en bok för alla som insett att varken religionen, filosofin eller vetenskapen kunnat ge hållbara svar på de stora livsfrågorna men som likväl anar att det någonstans måste finnas verklig kunskap. 


Bokens budskap är att den världs- och livsåskådning, som förkunnats i forntidens esoteriska skolor, är just denna kunskap om verkligheten. Hemlig skolor för sökare efter sanningen har funnits hos alla folk, där självständigt tänkande människor kunnat ställa förnuftiga frågor om tillvarons natur och livets mening.


Bokens två första delar ger en systematisk och allmänfattlig framställning av hylozoiken, den världsåskådning som Pytagoras utformade och som studerades i den kunskapsskola han grundade. Det var Pytagoras avsikt att med hylozoiken lägga grunden för framtidens vetenskap.


Enligt hylozoiken har verkligheten tre aspekter: materia, medvetenhet och rörelse. I allt finns något slags medvetenhet, om så ännu bara potentiell. All materia i kosmos består ytterst av oförstörbara uratomer, som Pytagoras kallade monader. När en monads medvetenhet har börjat vakna, kan den ingå som det styrande jaget i någon livsform. Naturrikenas olika livsformer – mineraler, växter, djur, människor och högre – utgör olika steg i medvetandets uppvaknande. I människoriket blir monaden självmedveten, i femte naturriket dessutom gruppmedveten. Formerna uppstår, lever och dör, men monaderna är odödliga. Livets mening är medvetenhetens utveckling. Livets mål är alla monaders allvetenhet och allmakt i kosmos. Allt detta styres av oföränderliga livslagar.


Bokens senare delar behandlar dels den esoteriska kunskapens historia från äldsta tider till idag, dels västerländsk filosofi, Steiners antroposofi och indisk yoga kritiskt granskade ur hylozoikens synvinkel.Henry T. Laurency är pseudonym för en svensk esoteriker. Han valde anonymiteten, då han ansåg att budskapet var det enda viktiga; personligheten, som överbringade det, oväsentlig.Böckerna finns att beställa www.laurency.com


Övriga titlar är:


"Livskunskap Ett" - Fem"

"Människans väg"


av Henry T. Laurency