Vägen ut ur lidande

Vägen ut ur lidande


Livet är en kontinuerlig uppenbarelseprocess. En gradvis skeende frigörelse från fördomar, illusioner, fiktioner och bundenhet. Livsupplevelserna formar oss och gör oss med tiden allt mer ödmjuka. Det tunga och svåra som vi möter under inkarnationernas gång öppnar våra hjärtan och ger med tiden en högre förståelse för livets mening. Vi växer i vår inre styrka, får nya värderingar och börjar allt mer värna om livet och varandra. För mitt i detta lidande ligger möjligheten att höja blicken och få en vidare syn på våra omständigheter, ett perspektiv som öppnar för möjligheten att utveckla högre medvetenhet.


Att läka – Att ventilera det tunga med en lyssnande medmänniska, eller på egen hand få gråta ut, påbörjar den läkande processen. Det är första steget mot att integrera händelsen och låta den bli en värdefull erfarenhet på vår livsväg och som får oss att växa som människor. Ibland kan dock människan fastna i sorgen, oförmögen att ta sig vidare. Då är det viktigt att förstå hur vi själva kan påbörja vårt läkande och frigöra oss från lidandet. Grundläggande är insikten att ångest, nedstämdhet och depression kräver fullt fokus på det egna inre livet för att alls kunna fortvara. Samtidigt som vi får ha i åtanke att det kan existera påverkande faktorer och krafter som vetenskapen är långt ifrån medveten om och som vår förståelse av är ytterst ringa. Faktorer vars påverkan på individen vi inte lika lätt kan styra under det korta tidsperspektiv som utgör ett liv. Men här kan vi se vad vi faktiskt kan göra för att hjälpa oss själva och speciellt vad vi bör undvika i så fall.


Fysisk rörelse – promenader, dans eller motion av något slag är välgörande, då hjärnan under sådan aktivitet sänder ut substanser och hormoner som får oss att må bra.


Sund kost – en naturlig, giftfri kost är a och o för att nå balans vad det än handlar om. Då väljer vi bort livsmedel med tillsatser, processad och raffinerad mat. Ju mer växtbaserat vi kan äta desto hälsosammare för oss.


Naturen – en läkande miljö för alla våra lägre höljen, då vi som människor är en faktisk del av jordens mångfald av liv. Denna subtila kontakt rubbas lätt när vi vistas i stadsmiljöer med allehanda strålning som stör vår kropps naturliga koppling till det större Liv vi är en del av.


Kreativitet – att skapa är en inneboende gudomlig förmåga med vilken vi kan uttrycka oss. Måleri, hantverk, skrivande, dans, musik och sång är exempel på olika uttryckssätt som kan hjälpa oss i läkningsprocessen. Alla kan vi hitta något som känns rätt.


Socialt liv – mänskliga möten. Givande möten människor emellan där vi möts i öppenhet, respekt och förståelse, där kan kärlek och glädje växa som ger hopp och inspiration till att leva vidare och skapa en bättre värld.


Självrannsakan – att analysera livserfarenheterna ur ett högre perspektiv. Vad har jag lärt mig? Finns det någon röd tråd, något mönster som upprepar sig? Lever jag utifrån okontrollerade höljens begär? Styrs jag av känslomässiga reaktioner? Då handlar det om att förändra något hos mig själv. Göra något annorlunda. Att i tanke, ord och handling ge uttryck för det högsta bästa hos sig. Att stå stark i monadens medvetenhet, obunden av yttre faktorer.


Mentala aktiviteter – uppgifter av meningsfullt slag. Oftast är lidandet kopplat till vår emotionalkropp och det handlar då om att istället lägga fokus på ett högre mentalt plan. Att läsa litteratur som ger inspiration, hopp, insikter och ökad förståelse höjer människan bokstavligen över sitt lidande. Vi får ett högre perspektiv på livet och vår egen situation.


Tjänande – att arbeta och ge för att tjäna det goda är det ojämförligt främsta medlet för att släppa fokus på oss själva, och därmed lidandet, och istället tjäna människor och göra gott. Utan fokus på vårt lidande tynar detta bort i brist på uppmärksamhet och ger istället plats för  sann glädje. Viljan till tjänande, att ge av sig själv och verka för det goda genom den goda viljan, är något som växer fram organiskt hos alla människor under vägens gång. Det kan vara att tjäna vår nästa, mänskligheten eller utvecklingen. Just tjänande är det främsta och mest effektiva sättet att lösa upp sorg och depression, då dessa tunga tillstånd kräver fullt fokus på den egna inre upplevelsen. Att då sätta sig själv i ett annat sammanhang och där verka för något gott utanför sig själv, är i högsta grad läkande. Det får lidandet att tyna bort och ger ny mening åt livet. Samtidigt ligger det i det emotionalas natur att frossa i det egna lidandet, och det kan krävas mycken ståndaktighet för att det ska lossa greppet om våra tankar och vårt fokus.


Tanke, ord och handling – Att praktisera harmlöshet i tanke, ord och handling öppnar vår inre dörr till högre medvetenhet. Energin följer tanken. Det vi fokuserar på i tanken är det som formar vår verklighet. Att sträva efter ett tankefokus som uttrycker det högsta goda inom oss betyder mycket. Att medvetet välja rena och kärleksfulla tankar.


Frigörelse - Att frigöra sig från emotionalt lidande innebär att upphöra med att identifiera sig med känslolivet. Med tankarnas kraftfulla inverkan har vi nämligen möjlighet att styra våra känslor. Detta skifte har potential att förlösa lidandet från ena stunden till den andra. 


Att undvika – Allt som eggar vår känslokropp med lidelsefullhet bör undvikas. Det handlar om att medvetet välja bort fokus på våra lägre höljen. Detta innebär i praktiken så enkla val som att välja bort att se på upprörande filmer, ägna sig åt fängslande spel, läsa kärleksromaner, lyssna på oharmonisk musik eller ballader, hänge oss åt nostalgi eller annat som väcker längtan och trängtan i oss. Detta fungerar såsom socker för emotionalkroppen (även kallad begärskroppen) och gör den snabbt beroende, vilket går hand i hand med lidandeerfarenheter. Dessas avsikt är att väcka oss, med ibland ändlösa repetitioner, tills vi förstår hur vi ska komma vidare.


Utmattning – Ibland kan lidandet bestå av en överansträngd och utmattad mentalkropp. Där handlar läkandet först och främst om fysisk rörelse, sund kost, vistelser i naturen, kreativitet och att bara vara, samtidigt som man undviker det som triggar den lägre naturen. Att stärka kontakten med hjärtat och livet kan vara första målet. Samtidigt som man kan behöva medvetandegöra gamla kristalliserade tankar som behöver lösgöras, för att ge en mer öppen attityd till livet. När mentalkroppen är mer i balans kan litteratur som ökar förståelsen för vår mänskliga natur bidra till större och läkande insikter.

Boktips

- för djupare studier"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky