De tolv essentiala egenskaperna

De tolv essentiala egenskaperna


De tolv essentiala egenskaperna är de nödvändiga egenskaper som människan måste utveckla under inkarnationernas gång för att så småningom kunna fortsätta sin evolution i högre världar.


Varje egenskap kan här endast antydas med de mer kända mänskliga egenskaperna. Vartefter människan utvecklas, så gör så även perspektivet på dessa egenskaper med en allt mer omfattande innebörd.


Egenskaperna motsvaras av de tolv olika kosmiska energier som tillförs oss genom zodiak-konstellationerna. Hjärtcentrat har även tolv kronblad (eller tolv ekrar i sitt hjul) vilka motsvaras av dessa energier, och som utvecklas (vecklas ut) vartefter vi tillägnar oss dess egenskaper.


Dessa essentiala egenskaper är  värdefulla föremål för meditation.1. Livstillit (trygghet, säkerhet, tillförsikt, bekymmerslöshet, tro, hopp, förtroende, lagtillit, mod, insikt om att det icke finns något misslyckande, insikt om att allt är förutsett till det bästa, tilltro till livets krafter i oss och frihet från: fruktan, oro, avund, misströstan.)


2. Självtillit (självbestämdhet, självkritik, frimodighet, segervisshet, självkontroll, balans, själv avgöra vad som är gott och rätt, frihet från diverse komplex: synd, skuld, skam, underlägsenhet, misströstan, auktoritetsslaveri, ”sjukt” samvete, blyghet.)


3. Laglydnad (pliktkänsla, måttfullhet, gyllene medelväg, ärlighet, hederlighet, uthållighet, frihet från: envishet, egenvilja, fanatism.)


4. Rättrådighet (sannhet, rättrådighet, rättvisa, uppriktighet, vederhäftighet, saklighet, ärlighet.)


5. Opersonlighet (oberördhet, oåtkomlighet, osårbarhet, ”likgiltighet”, självglömska, omedelbarhet, enkelhet, spontaneitet, oberoende av andras omdömen, oberoende harmlöshet, oförarglighet, ”icke centrum i sin cirkel”, ”att vara naken är att vara oskyldig”, känsla av oskuld, okonstlad, naturlig, osjälvisk, opartiskhet, frigjordhet, tolerans, frihet från: självmärkvärdighet, självupptagenhet, inbilskhet, självbedräglighet, självhärlighet, skryt, fanatism, fåfänga, begär efter erkännande, självhävdelse.)


6. Offervilja (altruism, oegennytta, frikostighet, generositet, storsinthet, tjänande, arbetsamhet, duglighet, ordentlighet, sublimering, mod, avsägelse av makt, ära, rikedom och frosseri, frihet från: högmod, girighet, ärelystnad, egennytta, egoism, begär, krav, fordringar, tvångskänsla, inre och yttre förbud.)


7. Trohet (lojalitet, pålitlighet, ståndaktighet, oföränderlighet, tacksamhet, hängivenhet, ansvarskänsla, plikttrohet, hederlighet.)


8. Förtegenhet (tankekontroll, uppmärksamhet, vaksamhet, stillhet, ”låt din stridssång tystna”, insamling, ”icke-motstånd”, acceptera livet, frihet från: negativism, kritik, sladder, skvaller, opposition, vrede, missnöje.)


9. Livsglädje (glädje, lycka, sällhet, innerlighet, ”livet är underbart”, ”utlopp”, frigörelse, lust är kraftkälla, oreserverat ge sig hän åt livet, optimism, frihet från: bitterhet, sorg, lidande, undertryckande, komplex, hämningar, glädjeförstörande moralism och idealism, missnöje, flabb och flin, självplågeri.) 


10. Målmedvetenhet (energi, kraft, effektivitet, positivitet, fasthet, orubblighet, orygglighet, livsvilja, självförverkligande, jag kan, jag vill, jag vågar, jag skall, mod, uthållighet, frihet från: tanklöshet, självuppgivenhet.)


11. Vishet (kunskap, insikt, förståelse, sunt förnuft, omdömesförmåga, levnadskonst, ödmjukhet, frihet från: dogmatism, moralism, högmod)


12. Enhet (attraktion, kärlek, godhet, beundran, tillgivenhet, deltagande, vänlighet, respekt, vördnad, dyrkan, takt, finkänslighet, hänsyn, tjänande, tålamod, sympati, tolerans, identifikation, frihet från: hat, hämnd, illvilja, moralism, taktlöshet, förakt.)Beskrivningen av de tolv essentiala egenskaperna (ej intro) utgör del av avdelning 8.16 ur uppsatsen Rättsuppfattning av Henry T. Laurency. Uppsatsen ingår i boken Livskunskap Ett.Återgivet med tillstånd av Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency /Lars Adelskogh.

Boktips

- för inre växande"Förklaringen"

"Eterhöljet"

av Lars Adelskogh


"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky