Esoteriska kunskapstraditionen

Esoteriska kunskapstraditionen


Livets mening är medvetenhetsutveckling. Det betyder därför att individer befinner sig på olika stadier och nivåer i utvecklingen, beroende på när övergången från djurriket till människoriket skedde. Den uppenbara följden härav är att det finns äldre bröder som har fullkomnat sin utveckling i människoriket och gått över till femte naturriket. Dessa våra äldre bröder har förmedlat sin kunskap på olika sätt under tidernas gång, vilket dock lett till missbruk av kunskapen och undergång av civilisationer.


Detta medförde att våra äldre drog sig tillbaka, för att endast förmedla kunskapen genom hemliga ordnar förbehållna individer som nått tillräckligt hög medvetenhet. Detta ansågs nödvändigt då kunskapen kunde medföra ren fara för mänskligheten om den kom i orätta händer. Dessa ordnar instiftades bland alla folk och låg till grund för t.ex. gnosticismen, hermetismen, zoroastrismen.


Två försök gjordes sedan att motverka det utbredda hatet bland människorna genom att låta två högre invigda inkarnera med sina budskap, Buddha med sin visdomslära och Christos med sin kärlekslära. Båda försöken misslyckades dock och lärorna förvanskades.


Senare togs dock beslut om att år 1875 offentliggöra den esoteriska kunskapen i symbolisk form. Beslutet var oenigt, vilket visar vilken svår fråga detta var om huruvida den totalt desorienterade mänskligheten skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap, för utvecklandet av sunt förnuft och enhetskänsla. Kunskapen offentliggjordes därför i symbolisk form vilket utgjorde ett skydd mot icke invigda. Uppgiften gavs till H. P. Blavatsky och för detta ändamål instiftades det Teosofiska samfundet. Blavatsky gav bl.a. ut ”The Secret Doctrine” (”Den Hemliga Läran”) och ”Isis unveiled”. Sedan följde flera högre invigda såsom C.W. Leadbeater, A. P. Sinnett, Annie Besant och Alice A. Bailey. De förmedlade kunskapen efter förmåga med dittills framgivna fakta likväl som nya.


En hel del detaljer har i efterhand fått klargöras genom offentliggörandet av den av Pytagoras utformade hylozoiken, läran om den levande materien.  Detta mentalsystem skingrar den luddiga och missförstådda symbolik som kännetecknade tidigare publiceringen av esoteriken. Den äldre esoterikens symbolik syftade till att uppöva intuitionen för att på så sätt nå det kausala. Ljusteknikens metoder, som använder sig av hylozoikens mentalsystem, når det kausala genom perspektiv- och systemtänkandet.


Som exempel kan vi använda hylozoiken som nyckel till att förstå den äldre esoterikens symboler och oklara begrepp. Alice A. Bailey skriver i ”A treatise on White Magic” att människan inte har en själ. Vid ett annat stycke skriver hon att människan har en själ. Genom hylozoiken och de tre aspekterna kan vi förstå att hon avser det kausala. Människan har en själ (kausalhölje - materiaaspekten). Människan har inte en själ (kausalmedvetenhet, självmedvetenhet - medvetenhetsaspekten). Begreppet ”själ” blir ett tydligt exempel på oklara begrepp i den äldre esoterikens framställning.


Det blev en svensk esoteriker med namnet Henry T. Laurency som år 1950, året för Vattumannens zodiakepoks inträde, publicerade hylozoiken genom böckerna ”De vises sten”, följd av ”Kunskapen om verkligheten”. Efter hans bortgång har de efterlämnade och förberedda manuskripten utgivits i form av böckerna ”Människans väg” och ”Livskunskap del Ett - Fem”.För den som vill fördjupa sig finns en gedigen kunskapsbank tillhandahållen av Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling - www.veidos.org


Boktips"Förklaringen"

"Eterhöljet"

av Lars Adelskogh


"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency