Hinder på sökarens väg

Hinder på sökarens väg


Vägen mot ökad medvetenhet är inte helt spikrak. Det enkla kan ofta vara det svåra, detta att medvetet och beslutsamt ignorera de lägre höljena. Ofta går vi krokiga vägar och gör värdefulla erfarenheter, och övar samtidigt vår urskillningsförmåga. Liv efter liv. Ibland hamnar dock människan i återvändsgränder eller lite vid sidan av under längre period än nödvändigt. Att känna till dessa vanligaste hinder på vägen kan bespara den genuine sökaren tid och lidande. Detta för att snabbare nå frigörelse från de lägre höljena med deras begär, vilket är nödvändigt för vidare framsteg.


Den stora frestelsen, som många andliga sökare kan falla för i de tidigare stadierna, är att låta sig förföras av de lägre psykiska förmågorna, olika former av medialitet. Dessa förmågor att kunna kontakta emotionalvärlden (den s.k. astralvärlden) hör djurriket och svunna tider till och innebär en tillbakagång i utvecklingen. Dessa förmågor har sin grund i den lägre emotionala medvetenheten. Trots den välvillighet och uppriktighet som ofta präglar det ärliga mediet, och den hjälp som den uppsökande tillfälligt tycker sig få på sin livsväg,  är utveckling av medialitet något som bestämt avråds av mästarna. Det hämmar det egna framåtskridandet på vägen och bör inte uppmuntras. Har man redan sådana förmågor, bör man ignorera dessa så gott man kan. Den verkliga utvecklingen måste alltid ske i människans eget inre, genom höjandet från det lägre till det högre emotionala och mentala. De lägre psykiska förmågorna kommer omsider att ersättas av högre psykiska förmågor såsom kunskap, insikt, intuition och mental telepati.  Om intentionen är en genuin vilja till allt starkare monadmedveenhet och kontroll över höljena, så blir dessa företeelser ett hinder på vägen.


Det största hindret på vägen utgörs av okontrollerade lägre höljen, som med sin stolthet och envishet kan kämpa hårt för att slippa överge sedan gammalt väl rotade mönster, begär och illusioner.  Dessa går dock hand i hand med tillhörande lidandeerfarenheter. Begären blir synliga i höljenas begär efter yttre tillfredsställelse, materialism, status, girighet, själviskhet, fåfänga, relationsmissbruk mm. Gamla mönster återupprepas gång på gång för att ge oss nya möjligheter att välja nya gensvar. Självrannsakan och ödmjukhet blir då viktiga nycklar på vägen, som öppnar tidigare stängda dörrar i medvetenheten, och bidrar till att fördjupa människans  strävan efter högre medvetenhet.


All utveckling sker naturligt i takt med livserfarenheterna, men ibland kan vi se hur utvecklingen omedvetet fördröjs på grund av ett fasthållande av tillfälligt glorifierade egenskaper med sin grund i det lägre emotionala. Exempel är det allmänna omhuldandet av lägre slags känsloliv. Denna fokusering gör att utvecklingen omedvetet saktas.  Det finns alltid en väg vidare mot högre horisonter. Denna fas omfattar många liv, olika beroende på hur hårt monaden låter de lägre höljena hålla fast vid sina begär och illusioner.


Den naturliga utvecklingen har medfört att de fysiska funktionerna fallit under dagsmedvetandets tröskel, vilket även känslolivet är ämnat att göra. Sedan tusentals år har människan varit styrd av sin lägre emotionala natur. Ur detta lägre emotionala växer sedan det högre emotionala fram, liksom omsider det högre mentala, vilket är det normala utvecklingsförloppet. Den emotionala naturen skall inte utplånas, utan stillas till en spegelblank yta och en vital kraft i de högre emotionala kvaliteterna. Detta högre emotionala kan då tjäna som en viktig drivkraft i det osjälviska arbetet att medvetet bidra till det gemensamma goda. Såsom det är ämnat att göra.


Närmast önskvärda för majoriteten av mänskligheten är att omvandla det lägre emotionala till det högre emotionala, till de goda, osjälviska och medkännande känslorna som är den kausala medvetenhetens begynnande uttryck i människan. Vitala kvaliteter såsom glädje, kärlek, medkänsla, tacksamhet, hängivenhet, respekt och tillit hör till denna högre natur. De främsta tecknen på att denna högre natur börja göra sig gällande är andlig strävan, ansvar, ödmjukhet, harmlöshet, tålamod, oberördhet, obundenhet, respekt för andras rätt att leva och ett tjänande liv. Det är detta vi bör sträva efter om vi önskar utvecklas.


Den mentala naturen ses ofta som långt ifrån önskvärd, då man inte förstår att skilja det lägre intellektets uttryck från den högre mentala naturen. Ändå är detta ett kommande naturligt steg för människan i sin medvetenhetshöjning, på väg mot allt högre perspektiv. Den mentalt polariserades strävan efter förståelse av de högre livslagarna öppnar  för en högre medvetenhet. Det högre målet omfattar en syntes av  det högre emotionala, det högre mentala och det kausala. Denna  visar sig sedan vara ännu  ett steg på vägen mot allt högre perspektiv.

Boktips

- för djupare studier



"Kunskapen om verkligheten"

"De vises sten"

"Människans väg"

"Livskunskap Ett"

m.fl. av Henry T. Laurency


"Eterhöljet"

"Förklaringen"

av Lars Adelskogh


"Fjärde vägen"

”Psykologin för människans möjliga medvetenhet”

av P. D. Ouspensky